ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  06/04/2020 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4000 4500
White / ಬಿಳಿ (*) 1300 3000
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2150 2500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1900 3400
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2800 3400
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 2200 2700
Other / ಇತರೆ (*) 2352 3250
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1200 2550
I.R. 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 1500 1500
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1400 1800
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1500 1950
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1500 1700
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1535 2000
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1219 2000
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1381 1453
Jaya / ಜಯ (*) 1400 1600
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1600 1900
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 2500 2800
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1400 2700
Paddy Coarse Variety / ದಪ್ಪ (*) 1900 2100
Hansa / ಹಂಸ (*) 1500 1800
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1900 3400
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1500 2133
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1540 1693
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1800 4000
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3000 6100
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2800 6400
IR 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 2580 3450
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2600 2850
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 3385 3385
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1800 5000
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2000 3000
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 5200 5800
Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*) 4650 4650
Jaya / ಜಯ (*) 2300 3100
Sona / ಸೋನ (*) 3900 5250
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2750 3000
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1415 3546
Dappa / ದಪ್ಪ (*) 1800 1800
Hansa / ಹಂಸ (*) 2400 2700
Other / ಇತರೆ (*) 1960 5874
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 1750
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 950 2200
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1240 1650
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1500 4200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2800 3300
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1390 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1848 2250
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1300 2025
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1620 1726
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2000 3500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1480 3150
Red / ಕೆಂಪು (*) 2700 2900
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2000 2000
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2000
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2400 2900
Other / ಇತರೆ (*) 3200 3600
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3000 3050
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 7500 7500
Coca / ಕೋಕ (*) 16000 23000
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 20000 21000
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 20000 25000
Rashi / ರಾಶಿ (*) 23300 46000
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 20000 25500
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 29000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 17600 17600
Other / ಇತರೆ (*) 15000 39300
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 2000
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 8500 10500
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
BANNI / ಬನಿ (*) 5334 5334
170-CO2 (Ginned) / 170-ಸಿ.ಓ.2 (ಜಿನ್ನಡ್) (*) 3454 3454
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2000 5033
(*) 4041 5400
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 8000 8020
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 1400 24200
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 9000 11000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2000 3800
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 250 1500
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 3200
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 3200
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3000
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1500
Other / ಇತರೆ (*) 500 4000
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Totapuri / ತೋತಾಪುರಿ (*) 3000 3000
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 1800 4000
Raspuri / ರಸಪುರಿ (*) 3400 3600
Other / ಇತರೆ (*) 1500 4000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 4500
Green / ಹಸಿರು (*) 3500 4500
White / ಬಿಳಿ (*) 2000 5000
Sweet Lime / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Other / ಇತರೆ (*) 1000 2500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1200 4500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 800 1800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 400 4500
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2000 5500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 800 1800
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 2000 10500
Live Stock/Poultry
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 4500 6000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 5292 6140
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 3296 6277
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 4619 6320
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 3866 6769
Natte / ನಾಟಿ (*) 3440 6606
Other / ಇತರೆ (*) 3900 6000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 4700 5800
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 3490 3661
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 3380 3625
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3377 3673
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3651 3651
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 2900 2900
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 8500 11000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6500 12100
Small / ಸಣ್ಣ (*) 7000 9700
Ball / ಬಾಲ್ (*) 9800 11000
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 6000 10500
Other / ಇತರೆ (*) 4000 10300
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 6200 11600
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9500 21000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 14000 18000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 14000 18000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 18 25000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 14640
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 11000 22200
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 1200 21000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2700 4150
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 2800 5600
Unde / ಉಂಡೆ (*) 2500 3650
Yellow / ಹಳದಿ (*) 2500 3000
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2900 3500
Other / ಇತರೆ (*) 3000 4556
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 5000 23000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1200 3000
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3236 6500
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 2955 7000
Other / ಇತರೆ (*) 3775 4020
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 4200 10400
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 5695 11500
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 13000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 4000 4500
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 5000 6800
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 2300 3700
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 3500 12000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 4650 9000
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 9000 13500
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9600 12000
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2669 8500
White / ಬಿಳಿ (*) 3131 5619
Red / ಕೆಂಪು (*) 3209 5679
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 3000 7800
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 4850 6000
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3000 15000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 18000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12150 20000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 3000 10600
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 22000 46500
Other / ಇತರೆ (*) 20000 28825
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6200 7300
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 4000 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 2 14000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 8000 16000
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 12500 13500
Other / ಇತರೆ (*) 8000 12000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*) 2500 2500
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 2000 3000
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 1000 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 2200
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1900 2200
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 400 3000
Puna / ಪೂನ (*) 1000 2700
Rose Onion / ರೋಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ (*) 1800 2000
Other / ಇತರೆ (*) 1000 3333
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 2000 3000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 950 3000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1000 3200
Other / ಇತರೆ (*) 1500 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 300 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 200 2900
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 600 2000
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 500 700
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 600 3000
Other / ಇತರೆ (*) 400 2500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5 10100
Methi / ಮೆಂತ್ಯ
Methi / ಮೆಂತ್ಯ (*) 5 4500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 300 1200
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 100 1700
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 800 4100
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 200 2000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 400 1000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 400 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 100 3000
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1500 1800
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 500 3500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 500 6000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1600 8000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 600 3000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 1200 2666
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 800 3800
Others / ಇತರೆ (*) 1500 2500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 2000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 600 3600
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 500 2200
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 200 2200
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1000 2000
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 100 2900
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 500 3700
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 1 2200
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 500 2570
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 800 2500
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 400 3500
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 850 3500
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 600 3300
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 800 3000
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 800 1652
Mango (Raw-Ripe) / ಮಿಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ
Mango - Raw-Ripe / ಮಾವಿನಕಾಯಿ (*) 1250 1250
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 100 2500
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 8000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 700 2800
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 300 2600
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 800 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 2 5100
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 500 2500
Season Leaves / ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ
Season Leaves / ಕರಿಬೇವು (*) 200 400
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 6536806
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor