ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  23/10/2019 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 2400 2400
Red / ಕೆಂಪು (*) 2059 2800
White / ಬಿಳಿ (*) 1629 2669
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 2300
Jawari / ಜವರಿ (*) 5000 5000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1209 3200
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 1820 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 3000 3600
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 1776 2676
Other / ಇತರೆ (*) 2473 2583
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 761 2430
I.R. 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 1700 1700
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1667 2386
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1475 2000
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1350 2466
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2111 2289
Jaya / ಜಯ (*) 1450 1577
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1550 1750
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 1800 1800
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1750 4050
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1400 2200
Hansa / ಹಂಸ (*) 1500 1850
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2000 2920
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1700 2340
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 2600 2900
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 1850 5500
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3200 7300
IR 20 Fine Raw / ಐ.ಆರ್.20 ಉತ್ತಮ (*) 2650 3250
IR 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 2680 3250
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2400 2750
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 2200 2200
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1900 4900
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 3920 3920
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 3451 3451
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2800 3415
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 2580 3450
Sona / ಸೋನ (*) 3000 5850
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2800 3050
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1400 2800
Dappa / ದಪ್ಪ (*) 1800 1800
Hansa / ಹಂಸ (*) 2500 2800
Other / ಇತರೆ (*) 2000 3500
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 2900
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1290 2700
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1501 2387
Other / ಇತರೆ (*) 1000 2000
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1224 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 3100
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1121 2763
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1400 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1050 1050
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1505 3100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1300 2100
Other / ಇತರೆ (*) 1900 2000
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2500 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1750 3077
Red / ಕೆಂಪು (*) 2200 3000
Medium Fine / ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ (*) 2100 2100
Other / ಇತರೆ (*) 2200 2200
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2080 3200
Other / ಇತರೆ (*) 2609 4600
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2925 3500
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1392 1675
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Red / ಕೆಂಪು (*) 11000 23000
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 8569 12789
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 13799 19739
Api / ಅಪಿ (*) 32829 37009
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 18209 23585
Coca / ಕೋಕ (*) 6699 29500
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 19000 36211
Saraku / ಸರಕು (*) 38366 59200
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 15199 25099
Pudi / ಪುಡಿ (*) 13864 13864
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 25479 28965
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 17099 19509
Rashi / ರಾಶಿ (*) 1500 34091
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 7089 12529
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 16000 27700
EDI / ಈಡಿ (*) 22369 34099
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 30000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 21212 24909
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 17000 25099
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 24000 29000
Other / ಇತರೆ (*) 19000 46000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 4800
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 8000 10300
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 17000 34000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 5500 5500
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 3019 5169
BANNI / ಬನಿ (*) 3079 5740
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 2769 5270
DCH-32 (Ginned) / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (ಜಿನ್ನಡ್) (*) 5200 5400
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2200 6915
Cotton-64 / ಕಾಟನ್ -64 (*) 4226 5800
(*) 1170 5950
(*) 2525 5839
Flowers
Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 5500 5500
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1500 1700
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 4500 10800
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7000 10000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 3000 4000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 3300
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 2600
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 100 6000
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1900
Other / ಇತರೆ (*) 8000 9700
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 800 2400
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3000
White / ಬಿಳಿ (*) 2000 4000
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1000 3000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 800 1600
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1000
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 3500 4500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 500 1500
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*) 1000 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 6000 10000
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*) 1000 3000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 10000 70000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 10000 88000
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 12000 70000
Calf (For Each) / ಕರು
Other / ಇತರೆ (*) 10000 15000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 8000 18000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 20000 99000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 6800 15000
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 1400 10000
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 7000 22000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 1500 10250
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 9000 9000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2501 7409
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 3585 5015
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1570 8229
Natte / ನಾಟಿ (*) 1725 7829
Other / ಇತರೆ (*) 2333 8069
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Red / ಕೆಂಪು (*) 11511 11511
White / ಬಿಳಿ (*) 8254 10150
Black / ಕಪ್ಪು (*) 6501 12500
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3396 12500
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3440 3505
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2106 5100
Other / ಇತರೆ (*) 3500 3500
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1510 4100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2200 4061
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2800 4031
Other / ಇತರೆ (*) 4000 4000
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2540 4919
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 2211 2211
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3555 5100
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 2200 3000
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5000 17000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 11700 13250
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10500 12000
Ball / ಬಾಲ್ (*) 12100 13500
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 4000 10200
Other / ಇತರೆ (*) 4000 12400
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8200 13500
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 4012 5139
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 7200 16000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 12000 27000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6000 14000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 6 22000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 12000 12851
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 17000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 750 20000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2900 4200
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4600 5000
Unde / ಉಂಡೆ (*) 2753 3400
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2500 2500
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3200 3650
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2900 3300
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2500 3855
Other / ಇತರೆ (*) 2850 4600
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 4000 23000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1140 3600
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3339 5550
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3029 5800
Other / ಇತರೆ (*) 3750 3750
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 4009 8100
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 2055 7800
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 5800 5800
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6009 6039
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7400 8500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 4000 5000
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3167 6500
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 5200 5200
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 2000 4800
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 6000 9500
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5000 6100
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 5361 11000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 6500 8600
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 3015 5800
Red / ಕೆಂಪು (*) 3222 5400
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 3250 7500
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 5800 6400
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 6500 13000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 16000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 13000 15000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 17500 19500
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 20000 35000
Other / ಇತರೆ (*) 20245 34400
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4500 4500
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8000 13000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 6669 6669
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5500 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 3329 13000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 7000 18000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 1689 14009
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 12500 13000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 969 12809
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5000 14800
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 609 15000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 16000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 3200 3500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 300 3000
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 200 5000
Puna / ಪೂನ (*) 700 3500
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 200 2800
Other / ಇತರೆ (*) 1200 3500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*) 1000 1500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 300 2800
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1000 2200
Other / ಇತರೆ (*) 500 2700
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 800 2000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 350 1400
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 700 2400
Other / ಇತರೆ (*) 1000 1500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4709 10000
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 200 2500
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1200 3000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 600 1400
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 800 1000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 650 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 500 3200
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1400 1600
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1000 3800
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 900 6000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1300 10500
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 800 1600
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 900 1000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1200 4400
Others / ಇತರೆ (*) 2500 3500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 300 2000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 900 2800
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 700 2000
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 800 2800
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 600 2200
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 100 1600
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1000 3200
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 400 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 300 2000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2400 5500
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 2400 3000
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 2400 3000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1800 5500
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 2500 3200
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 4600 4800
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 500 1000
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 10000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 800 1800
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 1000 2800
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 200 3500
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 1800 2600
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 5997664
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor