ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  09/08/2020 :  3
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4000 4500
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1881 1881
Sona / ಸೋನ (*) 3000 3500
Red / ಕೆಂಪು (*) 1260 3100
White / ಬಿಳಿ (*) 1517 3212
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2100 2100
Jawari / ಜವರಿ (*) 1120 1120
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1209 3200
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2900 3200
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 4251 4350
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 1800 3500
Super Fine / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಧಿ (*) 1939 3008
Other / ಇತರೆ (*) 1910 1910
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1800 2200
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1600 2100
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1600 1700
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1850 1850
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1101 1569
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1321 1321
Jaya / ಜಯ (*) 1650 1650
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1132 1132
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 1600 1600
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1820 1820
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1850 2100
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1930 2950
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1601 2166
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1358 2090
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1933 2110
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1800 2200
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3800 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3000 6400
IR 20 Fine Raw / ಐ.ಆರ್.20 ಉತ್ತಮ (*) 3250 3850
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 2050 2150
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2300 5500
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2400 2400
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 3850 5400
Jaya / ಜಯ (*) 1880 2850
Sona / ಸೋನ (*) 3000 5200
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1450 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2400 2600
Other / ಇತರೆ (*) 1500 1975
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 1600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 809 1800
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1019 1600
Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*) 2200 3000
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 711 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1150 3700
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1111 3500
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1150 1160
Other / ಇತರೆ (*) 1950 1950
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 900 2100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1225 1450
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1900 3300
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 824 2700
Red / ಕೆಂಪು (*) 1900 3100
Other / ಇತರೆ (*) 2030 2050
Hybrid Cumbu / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕುಂಬು
Other / ಇತರೆ (*) 1400 1400
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2411 3007
Other / ಇತರೆ (*) 2025 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3447 3447
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1011 1011
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 6200 16299
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 12769 28089
Api / ಅಪಿ (*) 37139 37589
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 14199 29081
Coca / ಕೋಕ (*) 5213 28000
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 22099 41400
Saraku / ಸರಕು (*) 44469 65729
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 15010 25691
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 24939 33199
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 23099 26229
Rashi / ರಾಶಿ (*) 28899 44799
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 6189 14569
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 18000 36000
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 39000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 20009 33869
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 2500 33169
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 29000 38500
Other / ಇತರೆ (*) 9000 36000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 3000
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 6500 10500
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 1000 20000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
BANNI / ಬನಿ (*) 1202 4733
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4389 4900
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 3975 3975
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 5680 5680
(*) 2222 4948
Lint / ಅರಳೆ
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 6500 6500
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 7500 7500
Flowers
Marygold /
Other / ಇತರೆ (*) 800 2000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 12000 13500
Other / ಇತರೆ (*) 8000 8000
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 3800 14200
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 6000 12000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2000 11000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 500 3800
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 1900
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 1300
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 4600
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1600
Other / ಇತರೆ (*) 1500 2500
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 4000 5000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 800 2500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 2800
Green / ಹಸಿರು (*) 2500 5000
White / ಬಿಳಿ (*) 2500 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1500 3500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 2000
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1000
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2500 4000
Marasebu / ಮರಸೇಬು
Marasebu / ಮರಸೇಬು (*) 1500 3000
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು (*) 800 1200
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1000 2000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 600 1200
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*) 1000 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 2500 6500
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 32000 48000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 35000 45000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 40000 65000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2510 8000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 4018 4981
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2559 4029
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1566 6219
Natte / ನಾಟಿ (*) 1869 6129
Other / ಇತರೆ (*) 2760 6622
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Red / ಕೆಂಪು (*) 2165 2165
Black / ಕಪ್ಪು (*) 7400 12500
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3207 5800
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3350 3630
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 3300 5200
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 2899 4170
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3559 4639
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3639 4200
Other / ಇತರೆ (*) 3425 3950
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3229 3910
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 6666 10761
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 2839 4750
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 1525 5050
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 9100 10500
Ball / ಬಾಲ್ (*) 9200 9900
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 6000 6000
Other / ಇತರೆ (*) 4000 9500
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8000 10000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5889 5889
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 8000 20100
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 14000 15500
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6000 15000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 6000 22000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 10000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8500 18000
Other / ಇತರೆ (*) 10000 14000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3300 4200
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 2800 4600
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3400 3845
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3600 4050
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3000 3600
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3300 3770
Other / ಇತರೆ (*) 3000 5000
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 4000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 800 2500
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 2011 5000
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3359 5200
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 500 9200
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 3012 11000
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 6316 7500
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 5301 5301
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 4109 5209
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 14000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 4200 5200
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 2309 5707
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 2409 2409
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 5200 5500
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1818 3400
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 7000 10400
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 4800 6300
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 5200 13400
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 8000 12800
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 3065 5929
White / ಬಿಳಿ (*) 5400 5900
Red / ಕೆಂಪು (*) 5006 5725
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 3219 6000
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6400 6800
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3000 13000
Other / ಇತರೆ (*) 5000 8000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12000 22000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 5000 7000
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 28500 37399
Other / ಇತರೆ (*) 27205 31399
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric / ಅರಿಶಿಣ (*) 5500 5600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5500 5500
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 7500 10500
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 9257 9312
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5500 7100
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 4412 13500
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 25000 30000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2189 22250
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1300 19509
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1619 15501
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 800 16000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*) 1000 1000
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1100 1300
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 650 1250
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 800 1600
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 100 2400
Puna / ಪೂನ (*) 350 1150
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 200 860
Other / ಇತರೆ (*) 476 1400
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*) 900 1400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 3400
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 833 3200
Other / ಇತರೆ (*) 833 3000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 417 2500
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 3500
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 400 1500
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 300 1000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 400 3500
Other / ಇತರೆ (*) 400 1500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4800 11200
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 800 2500
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 260 7500
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1400 3200
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 600 1500
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 600 800
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 892 4600
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 3000 6000
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1400 2500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 2000 4000
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 870 4800
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1500 6400
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 500 2000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 2000 4000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1000 6000
Others / ಇತರೆ (*) 2500 3500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 2200
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 700 2400
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 500 1600
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 300 2000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 600 1200
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 400 2500
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 300 4000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 400 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 500 2000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1800 6500
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 990 2400
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1800 2800
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 2000 8000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 4000
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 1000 1800
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 1200 1500
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 400 1400
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 2174 7000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 1000 2400
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 2000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 100 2600
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 400 2500
Season Leaves / ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ
Season Leaves / ಕರಿಬೇವು (*) 3000 4000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 6915592
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor