ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  13/06/2021 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1750 1750
Red / ಕೆಂಪು (*) 1800 3359
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1809 2800
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2900 3100
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 5000 5000
Other / ಇತರೆ (*) 1800 1800
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1725 2500
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1453 2000
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1400 1400
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 2560 2617
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1530 1530
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1500 1880
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1904 2650
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1600 1792
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1470 1740
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1467 1800
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 1800 2192
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900 2700
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3900 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3200 6800
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 3500 3600
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2800 6300
Sona / ಸೋನ (*) 3900 5400
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1400 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2250 4500
Other / ಇತರೆ (*) 2140 2800
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1250 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 1950
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1501 1686
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1209 4800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1900 3400
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1400 1420
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 1000
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1456 2100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 1500
Other / ಇತರೆ (*) 1300 1710
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2800 3000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1600 2850
Red / ಕೆಂಪು (*) 2800 3200
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1211 2612
Other / ಇತರೆ (*) 3000 3200
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 7000 11050
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
BANNI / ಬನಿ (*) 5281 7469
(*) 4500 5779
Flowers
Rose / ಗುಲಾಬಿ
Other / ಇತರೆ (*) 4000 6000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 7100 13500
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1300 1750
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 1009 15500
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 8800 15500
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 4000 12000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 2200
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 400 2000
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3000
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1500
Other / ಇತರೆ (*) 1500 1800
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Totapuri / ತೋತಾಪುರಿ (*) 900 2000
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 1500 5500
Raspuri / ರಸಪುರಿ (*) 1300 4500
Malgoa / ಮಲಗೋವ (*) 5000 6500
Neelam / ನೀಲಂ (*) 1000 4500
Badami / ಬಾದಾಮಿ (*) 3000 6000
Sindura / ಸಿಂಧುರ (*) 2000 4000
Rajgiri / ರಾಜಗಿರಿ (*) 900 1300
Malguba / ಮಲ್ಗುಬ್ಬ (*) 1500 6000
Nati / ನಾಟಿ (*) 400 700
Other / ಇತರೆ (*) 800 4000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3500
Green / ಹಸಿರು (*) 2000 3500
White / ಬಿಳಿ (*) 5000 7000
Other / ಇತರೆ (*) 4500 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1000 4500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 900 2200
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 2000
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 4000 9000
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1500 2000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 900 2000
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 3200 14000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3000 6411
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2415 5497
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1900 6169
Natte / ನಾಟಿ (*) 3119 5859
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 5000 8000
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 5009 7176
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1570 6421
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3269 5429
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2159 5100
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 14000 16500
Small / ಸಣ್ಣ (*) 11000 12000
Ball / ಬಾಲ್ (*) 13500 16225
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 7000 11500
Other / ಇತರೆ (*) 5000 11100
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 9600 10500
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 9000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 8000 16000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 7100 25000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 10000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2800 4100
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4280 4500
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3400 5300
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3300 3520
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3300 3620
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3090 3540
Other / ಇತರೆ (*) 3100 3410
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 8000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1900 3506
Plantation Crops
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 21699 32221
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 21089 29709
Coca / ಕೋಕ (*) 9500 30189
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 29610 39819
Rashi / ರಾಶಿ (*) 37410 43049
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 23500 40000
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 42500 50000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 31388 37739
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 35000 40000
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 40000 49000
Other / ಇತರೆ (*) 45000 48000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 600 2200
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 2350 6000
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3007 5900
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 4851 5550
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 2899 9800
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 5700 5700
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 11500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 5700 6000
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 5800 6300
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 8000 9000
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 2393 4000
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 7200 11000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5500 7100
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 8500 12500
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9400 10000
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2789 6609
Red / ಕೆಂಪು (*) 6279 6419
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2175 7200
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 7700 8000
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 2516 10000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 1809 15699
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 2000 2000
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 35102 38539
Other / ಇತರೆ (*) 34300 35660
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 7800 15000
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 7000 9500
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 6000 11000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 15000 23000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3333 3333
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 10000 10300
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1800 2200
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 1200 2200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 1900
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 2500
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 300 2500
Puna / ಪೂನ (*) 500 2200
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 500 2150
Other / ಇತರೆ (*) 1000 2500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 200 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 885 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1100 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 829 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 3000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 1000 1600
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 400 1500
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 800 3000
Other / ಇತರೆ (*) 500 2500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6000 12100
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 200 1000
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 133 1500
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1500 5000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 400 2000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1000 2000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 500 3000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 2000
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1000 2500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1400 8000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 500 4000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 595 1500
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 2000 2000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 800 4000
Others / ಇತರೆ (*) 1500 1813
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 3000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 1000 3500
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 700 2000
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 600 3200
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 700 1000
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 500 2500
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1850 4400
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 700 2200
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 700 3000
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 4000 4000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 3200
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 3000 4500
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3300 3600
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1800 7500
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 2000 5000
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 402 1000
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 9000 10000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 1000 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 1000 5000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 2600
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 1400 3500
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 2000 4000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7904405
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor