ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  30/10/2020 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4500 5000
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1450 1450
Sona / ಸೋನ (*) 3000 3500
Red / ಕೆಂಪು (*) 2400 3000
White / ಬಿಳಿ (*) 707 4111
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1800 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1470 2800
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2600 3000
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 3000 3500
Other / ಇತರೆ (*) 1750 2319
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1010 2200
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1413 1413
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1600 1600
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1400 2350
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1269 1733
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1341 1436
Jaya / ಜಯ (*) 1380 1380
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1500 1800
Hansa / ಹಂಸ (*) 1300 1600
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1900 2666
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1346 2220
Sujatha / ಸುಜಾತ (*) 1426 1733
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1400 1680
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1544 1880
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 2189 2213
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1950 2500
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 4000 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3600 6200
IR 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 2300 3250
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2600 4600
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2450 2450
Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*) 2133 2133
Jaya / ಜಯ (*) 2250 2820
Sona / ಸೋನ (*) 3900 5100
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1330 2700
Dappa / ದಪ್ಪ (*) 2600 2600
Hamsa St. / ಹಂಸ ಸ್ಟೀಮ್ (*) 3800 4200
Hansa / ಹಂಸ (*) 2000 2300
Other / ಇತರೆ (*) 1580 3500
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1125 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 890 1550
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1050 1350
Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*) 3077 3077
Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*) 3000 3400
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 607 4500
Jowar (Yellow) / ಜೋಳ ಹಳದಿ (*) 1200 1200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2000 2800
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1022 3132
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 800 1025
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2150
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1066 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 950 1550
Other / ಇತರೆ (*) 1100 1525
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1752 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1269 2800
Red / ಕೆಂಪು (*) 1800 2800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1529 1529
Other / ಇತರೆ (*) 1840 1840
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1539 3011
Other / ಇತರೆ (*) 1000 3500
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 925 1016
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 20786 20786
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 26899 33369
Api / ಅಪಿ (*) 37939 47192
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 12979 31899
Coca / ಕೋಕ (*) 8000 29699
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 29219 40469
Saraku / ಸರಕು (*) 42800 72900
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 16010 31299
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 28289 35599
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 25000 33884
Rashi / ರಾಶಿ (*) 26011 45900
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 15569 17399
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 15000 38289
EDI / ಈಡಿ (*) 33701 39709
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 30000 41000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 32599 38300
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 28100 32610
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 32500 39000
Other / ಇತರೆ (*) 9000 60000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2000 3500
Dry Fruits
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 17000 45000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 3030 4900
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 3800 4591
BANNI / ಬನಿ (*) 3009 5359
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4000 4950
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 7000 7000
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2500 6653
(*) 1000 5220
(*) 811 6009
Other / ಇತರೆ (*) 4800 4800
Lint / ಅರಳೆ
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 9500 9500
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 6052 6052
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1800 2500
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 4000 16000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 4000 12500
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2500 3600
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2200 4200
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 2000
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 500 1100
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 5600
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 2100
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 3000
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3000
Green / ಹಸಿರು (*) 4000 5000
White / ಬಿಳಿ (*) 3000 4000
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 2000 4500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 1800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 800 1600
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2500 4000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1000 2000
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 3000 12500
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*) 1500 2500
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 15000 45000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 22000 40000
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 15000 32000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 5000 10000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 13500 32500
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 8500 9500
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 12000 20000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 10000 11000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2711 7000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 3145 4545
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 4170 4800
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1400 5779
Natte / ನಾಟಿ (*) 2050 5779
Other / ಇತರೆ (*) 1015 6440
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 6050 11500
Black / ಕಪ್ಪು (*) 3015 8900
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3121 6200
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2200 5200
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1010 5300
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3400 4978
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 4239 5100
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3050 3637
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 5024 8259
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3208 3960
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 10000 12500
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 11000 12000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10500 10500
Ball / ಬಾಲ್ (*) 11500 12000
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 10000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 4000 4000
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 7000 9000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5387 5387
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 21000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 16000 17000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 9500 17000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 7000 30000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 16000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 9000 18000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3100 3700
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4300 4500
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3777 4300
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3100 3520
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3000 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2715 3740
Other / ಇತರೆ (*) 2950 3370
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 26000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1200 3000
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3642 6100
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3806 6400
Other / ಇತರೆ (*) 4410 5314
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 1801 11000
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1001 9600
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 4900 6260
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7500 13500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 5000 5200
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3319 6506
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 1411 1411
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1800 3600
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 9800 11800
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 6500 7300
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 7900 12000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9000 9700
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 3034 7520
Red / ಕೆಂಪು (*) 4906 6451
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2669 7000
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6800 7200
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3200 12000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12000 23800
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 10900 11000
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 25000 37184
Other / ಇತರೆ (*) 21000 33109
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5600 5600
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8000 9500
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 8635 8635
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5500 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 6670 10000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 32000 35000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2309 31150
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 12000 14000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1410 23500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3700 18000
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 809 14000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 6000 7000
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 2000 7500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 250 7600
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 5500 6000
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 300 8000
Puna / ಪೂನ (*) 5000 7000
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 500 5700
Other / ಇತರೆ (*) 1975 7140
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 4000 4000
Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*) 3000 4200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 4500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1800 4200
Other / ಇತರೆ (*) 2000 3428
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 800 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 1000 5000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 1000 1400
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 600 3500
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 900 3571
Other / ಇತರೆ (*) 800 2000
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4111 11500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 800 2800
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 300 4500
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1600 3500
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 600 3000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1300 2000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 800 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1200 3000
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 4005 4005
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1300 3000
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1000 6000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1000 6000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 400 4000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 3570 4761
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 2500 9500
Others / ಇತರೆ (*) 3880 4380
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 300 4000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 600 3500
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 700 2500
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 700 5000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 800 5000
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 100 2500
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 800 3000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 400 2380
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 1500 4500
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 2500 2500
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 5000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1800 3500
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3200 5000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 3500 8000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 4000
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 1400 5500
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 500 2000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 500 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 3571
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1400 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 200 2700
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 3500 4500
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7162257
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor