ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು   

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-1552
  • ಕೋವಿಡ್ - ೧೯ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
    • ಕೃಷಿಪೇಟೆ ಏಫ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧