ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-1552
  • ಕೃಷಿಪೇಟೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮
  • ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ : ೨೦೧೮-೧೯ ಸಾಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಯಶವಂತಪುರ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.