ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು   


ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-1552
  • Novel Coronavirus(Covid-19) Protect yourself and others follow these Do's and Dont's
    • ಕೃಷಿಪೇಟೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ - ೨೦೨೦