ಆಗ್ ರ್ಮಾಕ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಮಾರಟವಾಹಿನಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ-೨೦೧೯