ಇಥಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ -೨೦೧೯