ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕತ್ತೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾರುಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ