ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  15/07/2020 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 1850 5000
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1950 1950
Sona / ಸೋನ (*) 2800 3200
Red / ಕೆಂಪು (*) 2015 3200
White / ಬಿಳಿ (*) 1712 5277
Jawari / ಜವರಿ (*) 1926 3329
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1600 3400
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 3000 3200
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 3100 4200
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 2800 3200
Other / ಇತರೆ (*) 1730 1730
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1250 8000
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1500 1620
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1600 2200
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1451 2052
Jaya / ಜಯ (*) 1590 1700
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1400 1700
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 1650 1700
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1750 1950
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1380 2120
Paddy Coarse Variety / ದಪ್ಪ (*) 1050 1600
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2110 2634
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1603 1800
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1300 2113
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 2000 2200
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900 2500
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3800 5500
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2150 5500
Boiled Rice / ಬಾಯ್ಲಡ್ ರೈಸ್ (*) 2150 2300
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1650 4400
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 3850 4000
Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*) 2150 2250
Jaya / ಜಯ (*) 1600 3050
Sona / ಸೋನ (*) 3900 5200
Tallahamsa (Bilihamsa) / ತಲ್ಲಹಂಸ (ಬಿಳಿಹಂಸ) (*) 3650 4000
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1400 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2400 3850
Other / ಇತರೆ (*) 1750 4680
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1100 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 1800
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1100 1680
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1457 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1600 1600
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1261 2929
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1150 1150
Other / ಇತರೆ (*) 1800 2000
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1100 2300
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1211 1579
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1900 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1700 2750
Red / ಕೆಂಪು (*) 1700 3200
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1600 2251
Other / ಇತರೆ (*) 2176 2176
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2109 3004
Other / ಇತರೆ (*) 3000 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3100 3100
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1359 1359
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 4688 15069
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 14786 26719
Api / ಅಪಿ (*) 35639 36069
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 15750 24339
Coca / ಕೋಕ (*) 8000 27500
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 22119 38699
Saraku / ಸರಕು (*) 40569 66060
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 14500 23231
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 23399 34769
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 17000 17500
Rashi / ರಾಶಿ (*) 22100 42699
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 17000 34500
EDI / ಈಡಿ (*) 30212 36499
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 35000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 21009 33399
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 26000 34000
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 27000 34500
Other / ಇತರೆ (*) 9000 35000
Dry Fruits
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 12000 22000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 3600 3700
BANNI / ಬನಿ (*) 880 4707
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 3500 4949
170-CO2 (Ginned) / 170-ಸಿ.ಓ.2 (ಜಿನ್ನಡ್) (*) 4025 4300
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2500 5778
(*) 1609 5529
Forest Products
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1300 1300
Antawala / ಅಂಟವಾಳ
Antawala / ಅಂಟುವಾಳ (*) 2500 2500
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 1400 15000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7000 11500
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 4500 6500
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 900 900
Other / ಇತರೆ (*) 1200 2000
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Totapuri / ತೋತಾಪುರಿ (*) 1000 2500
Neelam / ನೀಲಂ (*) 1200 4000
Sindura / ಸಿಂಧುರ (*) 2500 4000
Malguba / ಮಲ್ಗುಬ್ಬ (*) 4000 6000
Other / ಇತರೆ (*) 600 800
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 800 2500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2500 3500
White / ಬಿಳಿ (*) 3000 5000
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1200 3000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 1200
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 600 1200
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 3000 5000
Marasebu / ಮರಸೇಬು
Marasebu / ಮರಸೇಬು (*) 1500 3000
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು (*) 800 1200
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1000 1600
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1000 1800
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 6000 8000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 40000 55000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 6000 7000
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 7500 9000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2769 9000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 4099 5025
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2219 5290
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1509 6409
Natte / ನಾಟಿ (*) 4189 6110
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 4209 6336
Other / ಇತರೆ (*) 2360 4930
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Black / ಕಪ್ಪು (*) 7700 11000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 4500 5400
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3550 3680
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2001 5500
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 3301 3969
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3200 3800
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2569 4042
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 2500 8639
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3529 3529
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 600 5000
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5000 11800
Small / ಸಣ್ಣ (*) 8500 8500
Ball / ಬಾಲ್ (*) 8800 9600
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 6500 8200
Other / ಇತರೆ (*) 3600 10000
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8000 10000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5869 5869
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 9000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 7500 15000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 6000 23000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 10000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 16000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3000 4000
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4200 4300
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3185 5832
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3450 3700
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2500 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3215 3675
Other / ಇತರೆ (*) 2900 3500
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 4000 23000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 800 2400
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3309 5500
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 2641 5500
Other / ಇತರೆ (*) 5325 5325
Redgram / ಕೆಂಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ
(Whole) / ಇಡಿ (*) 5500 5500
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 2000 6550
Other / ಇತರೆ (*) 7500 7500
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 2012 12500
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 5815 8480
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 4707 5508
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2401 5620
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 13500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 1200 4800
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 2077 5569
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 5810 5810
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 5200 5400
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 2001 3500
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 6000 9400
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5200 10500
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 7800 13200
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 5900 13000
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2369 5956
White / ಬಿಳಿ (*) 2828 2828
Red / ಕೆಂಪು (*) 3459 5496
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2249 7200
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6500 6800
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 2500 11000
Other / ಇತರೆ (*) 6000 10000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12000 18000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 10500 12600
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 18000 31018
Other / ಇತರೆ (*) 27399 32421
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric / ಅರಿಶಿಣ (*) 5500 5600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6500 6500
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8000 10000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 8672 8672
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5400 7000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 4068 13100
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 30000 34000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2219 22750
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1390 19509
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5016 16001
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 809 17500
Other / ಇತರೆ (*) 8500 8500
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1200 1400
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 450 1250
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 700 1600
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 100 2000
Puna / ಪೂನ (*) 350 1200
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 200 950
Other / ಇತರೆ (*) 500 1500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 600 3200
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 924 2550
Other / ಇತರೆ (*) 1723 3500
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 700 3000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 500 4500
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 100 1200
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 300 600
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 100 1800
Other / ಇತರೆ (*) 300 400
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 400 10500
Methi / ಮೆಂತ್ಯ
Methi / ಮೆಂತ್ಯ (*) 500 500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 800 3500
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 500 4200
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1800 3200
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 200 1200
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 500 700
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1200 3500
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 3000 5000
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1200 2500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 800 3800
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 600 3000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1000 6000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 500 1900
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 1666 1666
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 800 4000
Others / ಇತರೆ (*) 2000 3000
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 1800
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 400 2300
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 300 1400
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 500 2500
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 600 1200
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 300 2000
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 500 3000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 300 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 200 2000
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 800 800
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1800 6700
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1600 2600
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1600 2400
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1800 3800
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1000 2800
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 1000 1400
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 200 1200
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 9000 11000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 1100 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 300 1800
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1200 2800
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 100 2200
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 400 1600
Season Leaves / ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ
Season Leaves / ಕರಿಬೇವು (*) 500 3000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 6847288
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor