ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  14/04/2021 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1550 1920
Sona / ಸೋನ (*) 1800 2500
Red / ಕೆಂಪು (*) 1002 6801
White / ಬಿಳಿ (*) 1011 5400
Jawari / ಜವರಿ (*) 1070 2670
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2385 3200
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2700 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 4100 7500
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1680 2000
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1815 1815
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1950 2350
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1280 2122
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1311 1311
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 2000 2300
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1900 2732
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1500 2000
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1440 1800
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1666 2115
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 2333 2386
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1850 2600
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3900 5400
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1850 6800
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2600 6000
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 3600 4000
Sona / ಸೋನ (*) 3850 5300
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1950 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2200 4500
Other / ಇತರೆ (*) 2230 3200
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1400 3400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 751 1800
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1380 1600
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 809 4800
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1080 2304
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1040 1400
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1265 2200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1040 1650
Other / ಇತರೆ (*) 1300 1780
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3100 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1157 2620
Red / ಕೆಂಪು (*) 3000 3200
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2222 2516
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1515 2976
Other / ಇತರೆ (*) 2065 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3333 3333
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 869 869
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 8000 9200
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 1000 25000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
BANNI / ಬನಿ (*) 5390 5412
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 5600 6400
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 5551 5601
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2500 7200
(*) 1659 5764
Other / ಇತರೆ (*) 13100 13100
Lint / ಅರಳೆ
Others / ಇತರೆ (*) 11200 11300
Forest Products
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1250 1500
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 1000 17500
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 9000 14000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 6000 8000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 500 1000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 1800
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 1200
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 2900
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1400
Other / ಇತರೆ (*) 1400 2600
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 1600 2550
Badami / ಬಾದಾಮಿ (*) 7000 13500
Other / ಇತರೆ (*) 2000 4800
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1500 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2500 3500
White / ಬಿಳಿ (*) 4000 6000
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 2500 4500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 1000 1800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1500
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 4500 5500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 800 2400
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 11000 15000
Live Stock/Poultry
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 20000 30000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 40000 52000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 2200 11000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 3000 11000
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 6000 8900
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3400 7000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 3489 5999
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2021 6009
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1009 6359
Natte / ನಾಟಿ (*) 2811 6066
Other / ಇತರೆ (*) 4516 7000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3442 7000
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 3549 6780
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 4700 7180
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4502 6674
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 5579 7679
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2889 4816
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 4323 4323
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 4479 4479
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 3300 3500
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 14800 16006
Small / ಸಣ್ಣ (*) 11000 11000
Ball / ಬಾಲ್ (*) 14500 16000
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 8000 13000
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 10000 11000
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 8000 26053
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 14000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 10000 20000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 12000 12000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3300 4070
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4050 4800
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3480 3700
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3200 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2950 3515
Other / ಇತರೆ (*) 3280 3840
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1400 3799
Plantation Crops
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 18199 31466
Api / ಅಪಿ (*) 48869 48869
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 23089 35499
Coca / ಕೋಕ (*) 9500 31599
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 25099 44380
Saraku / ಸರಕು (*) 43300 73300
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 18705 32099
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 30289 39369
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 26869 29899
Rashi / ರಾಶಿ (*) 27029 43969
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 14169 17601
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 21931 41000
EDI / ಈಡಿ (*) 31099 42709
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 42500 50500
Chali / ಚಾಲಿ (*) 29729 37499
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 34599 40000
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 35000 42279
Other / ಇತರೆ (*) 9000 42000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2000 4500
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 1003 6000
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 1969 8999
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 4000 10000
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1009 11500
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 6460 7030
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 12000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 2511 5700
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 1804 5879
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1901 3400
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 9000 11000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 4210 7000
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 9000 13000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9200 10500
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 1851 7122
White / ಬಿಳಿ (*) 5300 7110
Red / ಕೆಂಪು (*) 3311 6999
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 3808 6200
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 7200 8000
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 500 5000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 1069 16889
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 14590 15360
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 32939 40899
Other / ಇತರೆ (*) 22500 40000
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 9000 14000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 7569 9100
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 6500 9500
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 4500 9000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 12000 26000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 24699 26719
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 2609 23699
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1051 23250
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 11000 15000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1200 1500
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 800 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 200 1600
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 200 4160
Puna / ಪೂನ (*) 300 1300
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 200 1200
Other / ಇತರೆ (*) 1077 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 200 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1000 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1269 1669
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 2000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 1000 1600
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 400 500
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 500 2400
Other / ಇತರೆ (*) 1000 1500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6000 7500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 300 500
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 199 3000
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1200 2000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 200 1400
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1000 1200
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 600 5000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 5000
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1500 20000
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1200 7000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1300 3000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 1000 1600
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 500 2400
Others / ಇತರೆ (*) 1315 1715
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 180 3000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 500 1800
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 1000 1600
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 500 2000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 700 900
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 500 2600
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 600 3000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 200 1600
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 800 2400
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 2500 2500
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 3800
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 2000 3000
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3200 3600
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1400 4000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 2800
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 300 800
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 10000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 600 2800
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 200 2000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 2800
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 1000 14000
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 900 1900
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7736629
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor