ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  25/01/2021 :  60
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1900 1900
Sona / ಸೋನ (*) 2000 2200
Red / ಕೆಂಪು (*) 1008 3000
White / ಬಿಳಿ (*) 1043 2627
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1123 2800
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2800 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 5000 6000
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1200 2300
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1940 1940
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1500 2370
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1219 2060
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1190 1190
Jaya / ಜಯ (*) 1650 1650
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 2100 2400
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1900 2750
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1400 1893
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1643 1900
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1866 2200
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1850 2600
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3900 5400
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3500 6800
IR 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 2550 2950
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2700 4900
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2600 2650
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2412 2412
Sona / ಸೋನ (*) 3000 5150
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1000 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2050 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1895 3950
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 524 1460
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1145 2000
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 669 4800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1700 2900
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1008 2671
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 950 1020
Other / ಇತರೆ (*) 1500 1500
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1050 2200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1050 1800
Other / ಇತರೆ (*) 1100 1770
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2100 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 904 2600
Red / ಕೆಂಪು (*) 2000 3100
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2120 2325
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1400 3200
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2390
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1604 2909
Other / ಇತರೆ (*) 2100 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2507 2507
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1024 1289
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 6890 17399
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 18099 31313
Api / ಅಪಿ (*) 43829 49169
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 19669 35299
Coca / ಕೋಕ (*) 9500 31399
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 27199 45389
Saraku / ಸರಕು (*) 45019 77008
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 18010 33009
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 29111 39899
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 25019 29169
Rashi / ರಾಶಿ (*) 10299 47306
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 13869 17272
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 22500 36500
EDI / ಈಡಿ (*) 35199 43559
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 30000 42000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 30509 39699
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 29000 36669
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 32500 41000
Other / ಇತರೆ (*) 9000 48000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2000 4500
Dry Fruits
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 1000 45000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 5200 5200
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 1066 5431
BANNI / ಬನಿ (*) 3055 6309
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4800 5700
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 1500 8448
(*) 2009 5555
(*) 1809 6352
Flowers
Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ
Other / ಇತರೆ (*) 9000 12000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 9556 9556
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1800 2100
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 1400 18339
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7000 13000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2000 4000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 500 2200
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 1700
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 400 1800
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3000
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1400
Other / ಇತರೆ (*) 1800 3000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 3000
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3000
Green / ಹಸಿರು (*) 4000 6500
White / ಬಿಳಿ (*) 3000 5000
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1200 4000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 1800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1000
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2000 5000
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1200 1500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1000 1800
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 10000 15000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 25000 60000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 28000 99800
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 25000 35000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 4000 7000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 30000 61000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 5000 7500
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 2300 10000
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 9000 28000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 2200 10200
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 15000 15000
She Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
She Goat / ಆಡು (*) 6000 22000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 4000 7611
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 4489 7252
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2305 5359
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1616 7249
Natte / ನಾಟಿ (*) 2709 6869
Other / ಇತರೆ (*) 5178 5589
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 5000 14000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 6000 6500
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 1470 4474
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 2809 6151
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4419 6111
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 4921 6229
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2828 3795
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 4024 7889
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3882 4173
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 3125 3125
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 3100 18000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 15000 15000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10000 10000
Ball / ಬಾಲ್ (*) 13400 14600
Other / ಇತರೆ (*) 4500 13500
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8000 9000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5015 6815
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 11000 22000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 10000 20000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 8000 30000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 12000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 21000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 8000 10000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2800 3725
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 3000 4500
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3615 4950
Yellow / ಹಳದಿ (*) 2900 3100
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2900 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2945 3490
Other / ಇತರೆ (*) 2700 4700
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1200 3800
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 1161 5800
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 445 9800
Other / ಇತರೆ (*) 4000 4000
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 4000 10400
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1019 12000
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 5000 7786
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 7015 7212
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 2800 12000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 1411 5200
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 405 6211
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 3169 3169
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1678 3855
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 5400 11800
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5300 9800
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 8000 12500
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9300 9600
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 1629 6376
White / ಬಿಳಿ (*) 4850 6453
Red / ಕೆಂಪು (*) 4005 6275
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2560 6600
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 5600 6400
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 4000 17000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 12000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 7000 24600
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 25000 33599
Other / ಇತರೆ (*) 21000 33711
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 6500 9500
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 8659 9609
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 7000 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 3015 9000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 20000 22000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2069 34500
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1289 31170
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 789 61069
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 709 14500
Other / ಇತರೆ (*) 3200 11500
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*) 3000 3000
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 3800 4000
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 1500 3500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 4000
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3100 3300
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 500 4500
Puna / ಪೂನ (*) 500 3000
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 1000 3000
Other / ಇತರೆ (*) 3000 4000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 2000 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 4000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 900 3000
Other / ಇತರೆ (*) 1000 2256
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 160 2500
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 500 2400
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 1000 1600
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 500 1200
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 160 3000
Other / ಇತರೆ (*) 700 1700
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5000 11800
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 1600
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 300 3800
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1000 3000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 800 10000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1000 1200
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 800 2200
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 2400 2500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 800 3500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1200 5000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 600 6000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 450 2000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 1665 1666
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 600 3000
Others / ಇತರೆ (*) 1000 2283
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 100 3750
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 1041 4500
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 800 2600
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 600 2000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1000 1383
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 200 2600
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1041 4000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 500 2400
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 1500 4000
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 1500 1500
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 5000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1500 3000
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3000 5000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1665 9500
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 3400
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 2800 4000
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 200 1800
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 2200 2500
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 300 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 600 16000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 800 4600
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 1500 3600
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7438996
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor