ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  25/11/2020 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1400 1500
Sona / ಸೋನ (*) 1800 2400
Red / ಕೆಂಪು (*) 1168 2800
White / ಬಿಳಿ (*) 1049 2677
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1900 1900
Jawari / ಜವರಿ (*) 2469 3800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1069 3500
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2600 2900
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 6501 6501
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 1400 3150
Other / ಇತರೆ (*) 2550 2550
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 911 2250
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1426 1426
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1700 1700
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1420 2300
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1255 1899
Nellore Sanna / ನೆಲ್ಲೂರು ಸಣ್ಣ (*) 1266 1306
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1396 1421
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1400 2155
Hansa / ಹಂಸ (*) 1200 2300
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1600 2600
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1250 1630
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1493 1600
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1600 2000
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 1660 2256
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1800 3100
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 3800 5200
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3600 6200
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1700 4600
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2200 2600
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2800 3700
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 3850 4200
Jaya / ಜಯ (*) 1600 1800
Sona / ಸೋನ (*) 3500 5100
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1400 2600
GMR Steam / ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್. ಸ್ಟೀಮ್ (*) 2950 3250
Hansa / ಹಂಸ (*) 2050 4300
Other / ಇತರೆ (*) 1800 2015
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 1700
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 801 1750
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1018 2200
Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*) 3109 3109
Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*) 3400 3400
Other / ಇತರೆ (*) 3700 3700
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1029 4500
Jowar (Yellow) / ಜೋಳ ಹಳದಿ (*) 1200 1200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2800 3000
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1009 2816
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 1700
Other / ಇತರೆ (*) 1150 2000
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1190 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1100 1631
Other / ಇತರೆ (*) 1180 1350
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3100 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 809 3300
Red / ಕೆಂಪು (*) 2000 2700
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1631 2111
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1244 2902
Other / ಇತರೆ (*) 1277 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2969 2969
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 911 1273
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Red / ಕೆಂಪು (*) 33395 33395
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 19529 19529
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 13599 34192
Api / ಅಪಿ (*) 39419 51777
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 13113 31299
Coca / ಕೋಕ (*) 8000 30099
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 21020 40569
Saraku / ಸರಕು (*) 40000 75000
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 15000 32296
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 26899 36500
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 24189 33089
Rashi / ರಾಶಿ (*) 25009 46611
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 12869 19129
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 17000 34000
EDI / ಈಡಿ (*) 32399 39729
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 30000 41000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 27400 38528
ARECANUT-HUSK / ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 3000 3000
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 28000 33599
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 33000 40000
Other / ಇತರೆ (*) 9000 54000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2000 4500
Dry Fruits
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 16000 45000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 4900 4900
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 3509 6700
BANNI / ಬನಿ (*) 3337 5988
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4400 5550
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 4000 5100
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2500 7289
(*) 2150 6560
(*) 2150 7000
Other / ಇತರೆ (*) 4350 4350
Lint / ಅರಳೆ
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 6600 6600
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್ (*) 11000 11200
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 9700 9850
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 8500 8500
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1400 1700
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 5000 20000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7000 9000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 1600 3200
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2000 4000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 1700
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 500 900
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 4700
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1300
Other / ಇತರೆ (*) 900 1400
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1000 2800
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 2800
White / ಬಿಳಿ (*) 2500 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1500 4500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 1800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 600 1200
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 3000 6000
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 800 1000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1000 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 5000 11500
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*) 1500 2500
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 25000 55000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 16000 99000
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 30000 75000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 5000 13500
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 29000 50000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 4000 13000
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 3000 14000
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 25000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 7000 18000
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 9000 9000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2800 6066
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 3449 5611
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2029 4849
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1209 6162
Natte / ನಾಟಿ (*) 2269 6029
Other / ಇತರೆ (*) 3026 5750
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 5000 12000
Black / ಕಪ್ಪು (*) 7150 7250
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 6200 7000
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3450 4420
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 1800 4350
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 3325 5704
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4769 5413
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 4150 5506
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2309 6614
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 4011 4011
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 4050 4080
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 3000 3600
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5000 15500
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 12500
Small / ಸಣ್ಣ (*) 9000 9000
Ball / ಬಾಲ್ (*) 10000 12500
Other / ಇತರೆ (*) 4000 12500
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 9000 10000
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 6217 6217
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 23000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 13000 18000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 7000 17000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 8000 26000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 14000 14000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 10000 21000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3100 3700
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 2800 4500
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3410 4200
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3000 3400
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2800 3400
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2800 3675
Other / ಇತರೆ (*) 2800 3340
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 26000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 2400 3900
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3006 7000
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3223 6900
Redgram / ಕೆಂಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ
Ordinary (Split) / ಸಾಮಾನ್ಯ (ಒಡೆದ) (*) 6325 6325
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 2500 7850
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1000 12000
Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*) 6186 7319
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6120 6120
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 16000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 2300 5000
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3169 6105
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1660 3500
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 980 11800
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 6400 7300
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 9100 13000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 6200 10300
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2560 6451
Red / ಕೆಂಪು (*) 4916 6011
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 1510 7200
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6600 7000
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3600 12000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 10000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 10000 27000
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 21000 35699
Other / ಇತರೆ (*) 21000 34501
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6500 6500
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8500 11000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 7569 7569
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 7000 9500
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 4718 12000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 20000 30000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2219 30200
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 12000 16000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 2159 22300
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1120 31501
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 801 16000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 2500 5500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 6000
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 500 6000
Puna / ಪೂನ (*) 1000 5200
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 1000 4200
Other / ಇತರೆ (*) 1700 6000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 4200
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1725 4750
Other / ಇತರೆ (*) 3120 4761
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 800 2800
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 800 7000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 800 2000
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 800 2000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 300 2857
Other / ಇತರೆ (*) 900 1500
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5000 12200
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 400 1600
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 300 4200
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 800 3000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 400 2400
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1300 1500
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 980 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 2600
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 500 500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 800 4500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 400 3600
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 850 6000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 450 2600
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 3000 4841
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1500 5000
Others / ಇತರೆ (*) 3500 4500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 300 5000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 300 3000
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 400 1600
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 700 3200
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 800 1800
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 160 2000
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 600 2800
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 250 2380
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 800 3200
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 1000 1000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 4000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1000 3200
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1600 3000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1000 7000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 4200
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 1500 2700
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 200 3000
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6500 7000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 200 1500
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 600 3571
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1300 3570
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 200 2400
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 400 2200
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7243987
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor