ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  04/06/2020 :  55
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 3500 4500
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1800 1800
Sona / ಸೋನ (*) 2500 3000
Red / ಕೆಂಪು (*) 2400 3615
White / ಬಿಳಿ (*) 707 3565
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2100 2473
Jawari / ಜವರಿ (*) 2150 2150
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 2060 4140
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 3000 3200
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 2800 3200
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 2500 3000
Other / ಇತರೆ (*) 1915 3600
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1400 3500
I.R. 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 1800 1800
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1682 1682
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1250 1850
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1650 1950
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1475 2050
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1320 1886
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1370 1370
Jaya / ಜಯ (*) 1650 1700
Karekagga / ಕರೆ ಕಗ್ಗ (*) 1400 1700
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1520 1800
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 1439 1850
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1600 2000
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1260 2100
Paddy Coarse Variety / ದಪ್ಪ (*) 1050 1450
Hansa / ಹಂಸ (*) 1500 1800
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2000 2765
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1500 2147
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1530 2000
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1800 2050
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 1800 2026
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1450 2500
Coarse (I.R.20) / ದಪ್ಪ (ಐ.ಆರ್.20) (*) 1800 3800
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 2800 5500
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3200 6600
IR 20 Fine Raw / ಐ.ಆರ್.20 ಉತ್ತಮ (*) 3200 3800
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1520 6000
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2530 2530
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2600 2600
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 3400 4000
Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*) 4350 4700
Jaya / ಜಯ (*) 2200 5362
Sona / ಸೋನ (*) 3900 5200
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1100 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2400 2600
Other / ಇತರೆ (*) 1900 4278
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 2625
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 932 2200
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1000 1500
Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*) 2000 2500
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1101 4600
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1316 3700
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1200 2466
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1150 1150
Other / ಇತರೆ (*) 2100 2100
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 2400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1150 1300
Other / ಇತರೆ (*) 1405 1480
Barley / ಬಾರ್ಲಿ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3500 3600
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2606 3250
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 3250
Red / ಕೆಂಪು (*) 2900 3200
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2050 2441
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1321 3232
Other / ಇತರೆ (*) 2548 3600
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3300 3350
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1341 2560
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Red / ಕೆಂಪು (*) 15000 15000
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 6500 13429
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 8899 24019
Api / ಅಪಿ (*) 35610 38599
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 15169 25569
Coca / ಕೋಕ (*) 5199 22500
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 18413 40599
Saraku / ಸರಕು (*) 43699 67200
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 14000 27000
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 21099 35569
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 16000 21999
Rashi / ರಾಶಿ (*) 16000 43099
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 15000 30000
EDI / ಈಡಿ (*) 19531 38029
Raw / ರಾ (*) 26423 26423
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 32000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 20009 31099
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 23000 29700
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 24000 31000
Other / ಇತರೆ (*) 9000 36000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 700 2100
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 5000 10500
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 20 22000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 3200 4000
BANNI / ಬನಿ (*) 3085 4892
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 3400 5100
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 3900 4100
170-CO2 (Ginned) / 170-ಸಿ.ಓ.2 (ಜಿನ್ನಡ್) (*) 3480 3510
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 1500 4809
(*) 3120 3120
(*) 1609 5350
Other / ಇತರೆ (*) 5325 5325
Lint / ಅರಳೆ
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 6150 6150
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4432 4432
Others / ಇತರೆ (*) 6429 7630
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Fine New / ಫೈನ್ ನ್ಯೂ (*) 5500 6500
Other / ಇತರೆ (*) 7000 7000
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1050 1300
Antawala / ಅಂಟವಾಳ
Antawala / ಅಂಟುವಾಳ (*) 2500 2500
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 2500 19000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 4200 11000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2500 5000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2100 3000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 1900
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 500 1200
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3200
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1400
Other / ಇತರೆ (*) 1500 3400
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Totapuri / ತೋತಾಪುರಿ (*) 1150 7000
Hapus(Alphaso) / ಹಪುಸ್ (ಆಲ್ಫೋಸ್) (*) 1400 2600
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 700 6000
Raspuri / ರಸಪುರಿ (*) 800 4000
Malgoa / ಮಲಗೋವ (*) 2500 6000
Badami / ಬಾದಾಮಿ (*) 3000 5000
Sindura / ಸಿಂಧುರ (*) 2000 3500
Rajgiri / ರಾಜಗಿರಿ (*) 1300 2600
Malguba / ಮಲ್ಗುಬ್ಬ (*) 3500 7000
Nati / ನಾಟಿ (*) 800 1600
Other / ಇತರೆ (*) 1200 7000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 600 2500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2500 3500
Green / ಹಸಿರು (*) 1500 4000
White / ಬಿಳಿ (*) 900 5000
Sweet Lime / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Other / ಇತರೆ (*) 1600 2500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1000 2500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 500 2000
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 400 1200
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 1800 4200
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1000 3500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 400 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 2500 9500
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 45000 50000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3069 9000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 5100 6190
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2389 5211
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1719 6500
Natte / ನಾಟಿ (*) 1500 6209
Other / ಇತರೆ (*) 3403 6239
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Red / ಕೆಂಪು (*) 4586 8024
Black / ಕಪ್ಪು (*) 3600 14000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3850 6000
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3550 3700
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2002 5500
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1619 4100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3410 3921
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2889 4772
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 2411 4000
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 2849 3404
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 2400 2400
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5000 10000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 6900 10750
Small / ಸಣ್ಣ (*) 7000 8400
Ball / ಬಾಲ್ (*) 8600 10520
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 6000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 3000 10700
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 8600 10400
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5159 5159
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 10000 10000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 15000 20000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6500 16000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 12 25000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 10000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 16000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 8000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 10000 14000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2950 5100
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 2850 4500
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3088 4200
Black / ಕಪ್ಪು (*) 3000 3000
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3000 3770
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2700 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2785 9000
Other / ಇತರೆ (*) 2900 4000
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 1000 23000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1000 2200
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 2669 5200
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3485 5200
Other / ಇತರೆ (*) 2699 4059
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 3229 10400
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 2112 12000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 4009 5650
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 9000 13500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 2200 2200
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 2500 7500
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 4201 4201
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 5200 5400
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1756 3800
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 7500 13000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5000 10500
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 8800 13500
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9000 13500
Avaredal / ಅವರೆಬೇಳೆ
Avare Dal / ಅವರೆಬೇಳೆ (*) 5200 5800
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 1909 5484
Red / ಕೆಂಪು (*) 5050 5460
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2110 6700
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 5047 7400
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 2500 10100
Other / ಇತರೆ (*) 5000 12000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 13000 21500
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 7000 23547
Other / ಇತರೆ (*) 1333 1333
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 22000 33121
Other / ಇತರೆ (*) 23000 49438
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric / ಅರಿಶಿಣ (*) 5000 10000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4000 6750
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 7000 11000
Cardamoms / ಏಲಕ್ಕಿ
Other / ಇತರೆ (*) 40000 40000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Common / ಕಾಮನ್ (*) 2812 6280
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5000 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 3865 13000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 11200 11200
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2269 25000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1489 23800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 18000
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 800 18000
Other / ಇತರೆ (*) 600 25000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 600 1400
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 350 850
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 180 1500
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 1300
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 200 1600
Puna / ಪೂನ (*) 300 1200
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 300 1050
Other / ಇತರೆ (*) 450 1500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 1600 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 400 3000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 600 2600
Other / ಇತರೆ (*) 800 2300
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 2200
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 3000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 500 2000
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 300 800
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 300 1500
Other / ಇತರೆ (*) 400 1000
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 11500
Methi / ಮೆಂತ್ಯ
Methi / ಮೆಂತ್ಯ (*) 600 1200
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 333 2500
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 200 2200
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 500 32000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 300 2000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1000 1500
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 500 4000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1400 4400
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 2500 3500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1200 3500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 500 8000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1300 6000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 700 1800
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 500 4500
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 500 3000
Others / ಇತರೆ (*) 1000 2000
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 4500
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 550 2200
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 800 2000
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 500 3000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1000 1200
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 400 2500
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 500 3500
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 200 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 200 1600
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 1000 1400
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 600 4500
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 800 4500
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 2500 4000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 500 4000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 2000 3000
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ
Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 700 1000
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 1000 2000
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 100 800
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8500 9000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 1400 2400
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 3000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 800 2200
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 700 3600
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 500 2500
Season Leaves / ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ
Season Leaves / ಕರಿಬೇವು (*) 800 3000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 6728863
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor