ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  18/02/2020 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Red / ಕೆಂಪು (*) 1759 2859
White / ಬಿಳಿ (*) 1602 2877
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2300 2300
Jawari / ಜವರಿ (*) 2551 2551
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1769 4000
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 3000 3400
Other / ಇತರೆ (*) 2831 3400
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1500 2650
I.R. 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 1500 1900
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1600 1900
Paddy 1001 / ಭತ್ತ-1001 (*) 1510 1800
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1720 1850
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1350 1972
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1029 1979
Jaya / ಜಯ (*) 1400 2080
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1400 1860
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 1850 2000
Paddy Fine Variety / ಉತ್ತಮ (*) 1840 2550
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1500 2350
Paddy Coarse Variety / ದಪ್ಪ (*) 1550 1800
Hansa / ಹಂಸ (*) 1500 2500
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2000 3005
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1220 2133
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1750 2510
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 1900 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3000 6200
IR 20 Fine Raw / ಐ.ಆರ್.20 ಉತ್ತಮ (*) 1800 1800
IR 20 / ಐ.ಆರ್.20 (*) 2400 2900
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2600 2850
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2250 6100
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2850 3380
Zeeraga Samba Rawrice / ಜೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2100 2100
Sona / ಸೋನ (*) 3000 5200
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2750 3000
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 760 3215
Hansa / ಹಂಸ (*) 2400 2700
Other / ಇತರೆ (*) 2050 5954
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1100 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1175 1900
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1300 2000
Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*) 5353 5353
Other / ಇತರೆ (*) 1400 1500
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1139 4500
Jowar (Yellow) / ಜೋಳ ಹಳದಿ (*) 1200 1400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1700 2400
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1411 2609
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1300 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1850 2050
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1509 2400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1400 1982
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3000 3200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1100 4672
Red / ಕೆಂಪು (*) 1900 2800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1359 2111
Other / ಇತರೆ (*) 3133 3133
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1761 3219
Other / ಇತರೆ (*) 2611 5600
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2900 5700
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 1509 1611
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Red / ಕೆಂಪು (*) 22222 24000
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 5500 12499
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 10099 22499
Api / ಅಪಿ (*) 38600 46169
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 13279 26969
Coca / ಕೋಕ (*) 8000 22689
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 23619 41229
Saraku / ಸರಕು (*) 40019 65040
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 14300 24191
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 25009 35699
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 10009 21509
Rashi / ರಾಶಿ (*) 27699 42599
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 9509 16899
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 15000 25300
EDI / ಈಡಿ (*) 37019 38799
Kole / ಕೋಲೆ (*) 10080 16800
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 16400 29800
Chali / ಚಾಲಿ (*) 18999 27779
ARECANUT-HUSK / ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 2600 2600
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 21000 25159
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 23200 29000
Other / ಇತರೆ (*) 20000 22000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 8500
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 8000 10500
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 12000 26000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 4850 5050
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 2565 4729
BANNI / ಬನಿ (*) 3065 5443
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4300 5200
170-CO2 (Ginned) / 170-ಸಿ.ಓ.2 (ಜಿನ್ನಡ್) (*) 6400 6600
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 3151 6359
Cotton-64 / ಕಾಟನ್ -64 (*) 10000 11000
(*) 4169 4565
(*) 2200 5459
Other / ಇತರೆ (*) 5250 5550
Lint / ಅರಳೆ
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 9775 10900
Others / ಇತರೆ (*) 10900 10900
Flowers
Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2000
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Fine New / ಫೈನ್ ನ್ಯೂ (*) 8500 8700
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1543 1650
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 775 19311
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 7500 12000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 1000 3500
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1200 2700
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 3500
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 3000
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3900
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1500
Other / ಇತರೆ (*) 1800 2600
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 800 3100
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 900 3000
Green / ಹಸಿರು (*) 4000 4500
White / ಬಿಳಿ (*) 2500 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1500 3500
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 1000 2800
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 600 2200
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2800 4000
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು
Jack Fruit / ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು (*) 900 1200
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1000 2000
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 5000 8000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 15000 50000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 10200 86000
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 12000 32000
Calf (For Each) / ಕರು
Other / ಇತರೆ (*) 2500 8500
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 600 12000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 13000 60000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 5400 9800
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 2000 7200
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 8000 28000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 1500 9850
Ram (For Each) / ಟಗರು
Ram / ಟಗರು (*) 12000 12000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2500 6036
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 4122 5899
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 2339 5927
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1509 5979
Natte / ನಾಟಿ (*) 3229 6059
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3819 4269
Other / ಇತರೆ (*) 3000 5300
Sesamum / ಎಳ್ಳು
Red / ಕೆಂಪು (*) 4824 12000
White / ಬಿಳಿ (*) 4176 8554
Black / ಕಪ್ಪು (*) 4973 8000
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 3019 6500
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3750 3890
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2808 4000
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 2412 4109
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3411 3521
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3642 4861
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3200 4150
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 2870 3290
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 1900 3500
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ
Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*) 2100 2950
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5000 13400
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 7000 10200
Small / ಸಣ್ಣ (*) 6800 8800
Ball / ಬಾಲ್ (*) 9900 11400
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 5000 10725
Other / ಇತರೆ (*) 3900 10622
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 6800 8500
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 5177 5177
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 8200 18000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 14500 28000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6000 16000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 14 23330
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 13000 18000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8750 22100
Small / ಸಣ್ಣ (*) 10000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 6500 22000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2500 4200
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4200 4600
Unde / ಉಂಡೆ (*) 2800 5000
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2500 2500
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3000 3190
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2680 3200
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2780 3575
Other / ಇತರೆ (*) 2700 5200
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 4000 23000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1200 1600
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 2443 5200
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 2779 5000
Other / ಇತರೆ (*) 3700 5800
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 3200 10000
Other / ಇತರೆ (*) 5500 7000
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1867 9700
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7000 14000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 1011 4800
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3277 5700
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 3224 3224
Moath / ಮೋತ್
Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*) 5500 6500
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1704 4500
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 5500 9000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 3000 6400
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 7800 13500
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 8500 11000
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 1001 5511
White / ಬಿಳಿ (*) 3606 5570
Red / ಕೆಂಪು (*) 3006 5656
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2769 8000
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6000 6200
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3000 15000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 15000 21000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 10000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 12500 12500
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 20000 32099
Other / ಇತರೆ (*) 19048 38000
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 6000
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 7000 11500
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 8009 8712
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 4500 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 5400 12000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 4700 16000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 1899 31110
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 13000 14000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1410 19389
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 509 25569
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 800 15500
Other / ಇತರೆ (*) 6150 17000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 500 2350
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 5300 5500
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 500 4000
Puna / ಪೂನ (*) 500 2650
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 500 2050
Other / ಇತರೆ (*) 980 3500
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 928 2200
Other / ಇತರೆ (*) 1000 2000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 100 1500
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 10 2000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 800 1000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 300 2800
Other / ಇತರೆ (*) 500 1900
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5000 10200
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1000 1200
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 160 1500
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 700 2400
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 100 2261
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 1800 2000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 800 3200
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 700 2000
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 625 3500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 700 2800
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1600 5200
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 250 2000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1500 5500
Others / ಇತರೆ (*) 2500 3500
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 1000
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 600 2000
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 300 1000
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 300 2500
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1000 2000
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 100 1000
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 300 2400
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 100 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 700 2000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 3000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 2400 3342
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 1200 2800
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 2898 8000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1000 2800
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 1573 2750
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 200 1000
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 2500 4200
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 500 1000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 200 2000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 600 2600
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 200 5100
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 2000 2600
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 6364603
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor