ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  23/09/2020 :  1
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4000 4500
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1600 1600
Sona / ಸೋನ (*) 3000 3500
Red / ಕೆಂಪು (*) 2022 3000
White / ಬಿಳಿ (*) 1009 3943
H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1820 1820
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1121 2800
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2700 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 6050 6301
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 1650 3500
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1000 2083
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1816 1816
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1600 1750
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1450 2330
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1321 1941
Jaya / ಜಯ (*) 1500 1520
Paddy Jyoti / ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ (*) 2000 2200
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1700 1910
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2000 2746
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1750 2115
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1466 1814
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1900 2246
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1750 2150
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 4400 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3000 6000
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2750 3000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 3100 5100
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 3000 3000
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2500 2500
Jaya / ಜಯ (*) 1600 3200
Sona / ಸೋನ (*) 3800 5000
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2500 2800
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1370 4000
Hansa / ಹಂಸ (*) 2000 2300
Other / ಇತರೆ (*) 2400 2550
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 900 1800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 700 2805
Yellow / ಹಳದಿ (*) 1075 1433
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 729 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 950 3600
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1105 2440
Bijapur / ಬಿಜಾಪುರ (*) 1600 1800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1050 3375
Other / ಇತರೆ (*) 2500 2500
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1020 2200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1050 1575
Other / ಇತರೆ (*) 1100 1600
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1701 3250
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1400 2600
Red / ಕೆಂಪು (*) 2500 2800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1616 1616
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1400 1500
Medium Fine / ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ (*) 1600 1600
Other / ಇತರೆ (*) 1885 1885
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1414 2649
Other / ಇತರೆ (*) 1861 3500
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2800 3000
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 17889 17889
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 18488 28239
Api / ಅಪಿ (*) 35129 37109
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 18609 25611
Coca / ಕೋಕ (*) 8500 27000
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 25019 39840
Saraku / ಸರಕು (*) 30366 68150
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 15166 25998
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 23499 34160
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 24699 27089
Rashi / ರಾಶಿ (*) 25210 46214
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 11869 15511
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 18000 36000
EDI / ಈಡಿ (*) 30701 37219
Raw / ರಾ (*) 34750 34750
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 40000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 26009 33389
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 28000 35500
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 28000 38500
Other / ಇತರೆ (*) 9000 37000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1200 6000
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 3000 11000
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 1000 20500
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 3079 4890
BANNI / ಬನಿ (*) 3337 5273
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 2079 5100
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 4600 6045
Cotton-64 / ಕಾಟನ್ -64 (*) 4909 4909
(*) 1252 3852
(*) 1549 6300
Other / ಇತರೆ (*) 4500 4500
Lint / ಅರಳೆ
Jaydhar / ಜಯಧರ್ (*) 5000 5000
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 6151 6551
Others / ಇತರೆ (*) 8226 9600
Flowers
Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ
Other / ಇತರೆ (*) 4500 5500
Forest Products
Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 7000 7000
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1650 1800
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 9500 15500
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*) 9000 13000
Apple / ಸೇಬು (*) 5000 11500
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 3000 5500
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2000 42000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 2500
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 300 2200
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 5100
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 2000
Other / ಇತರೆ (*) 2500 3000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1500 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 2800
Green / ಹಸಿರು (*) 2500 4500
White / ಬಿಳಿ (*) 3500 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1500 4000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 500 2000
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 1200 2600
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2500 4000
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1200 3000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 800 2800
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*) 1000 2000
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 2500 10000
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*) 1500 2500
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 20000 50000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 25000 99850
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 18000 23000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 7000 11000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 21000 75000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 4000 6000
Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 11000 11200
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 22000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 7100 10500
She Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
She Goat / ಆಡು (*) 6000 15000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 2000 7000
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 2909 3389
Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*) 4760 8950
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1111 5990
Natte / ನಾಟಿ (*) 1609 9000
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2389 5059
Other / ಇತರೆ (*) 1525 5619
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 4050 8200
Black / ಕಪ್ಪು (*) 4400 9019
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 5000 6000
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3450 3750
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 3000 5200
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 1818 6200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4309 5589
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 3411 5769
Other / ಇತರೆ (*) 4900 5509
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3300 3650
Linseed / ಅಗಸ ಬೀಜ
Other / ಇತರೆ (*) 6011 6011
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 6666 8012
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3211 3211
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5700 10950
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 11200 11200
Small / ಸಣ್ಣ (*) 8200 8500
Ball / ಬಾಲ್ (*) 10200 10800
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 5500 10000
Other / ಇತರೆ (*) 4000 11200
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 10000 10500
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 3789 5899
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 12000
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 14000 16000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6000 15000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 7000 18000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 22000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8500 20000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3000 3700
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 4300 4600
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3480 3480
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3100 3450
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2850 3350
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 1500 3650
Other / ಇತರೆ (*) 2900 3500
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1200 3500
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3700 5900
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 2969 5800
Other / ಇತರೆ (*) 4900 4900
Redgram / ಕೆಂಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ
(Whole) / ಇಡಿ (*) 6400 6400
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 3176 9500
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 569 8500
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 4900 4900
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 5000 5400
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7500 14000
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 3800 4500
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 2069 7189
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 3512 3512
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1841 3200
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 6751 10000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 5291 6800
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 5470 12200
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 8101 9200
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 2248 7021
White / ಬಿಳಿ (*) 5544 6400
Red / ಕೆಂಪು (*) 4141 6500
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2609 6180
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6400 6800
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 3500 10000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12500 23000
Ginger / ಶುಂಠಿ
Dry / ಒಣ (*) 7500 13808
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 25000 33500
Other / ಇತರೆ (*) 21000 33500
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5850 5850
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 6000 11000
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 10599 10599
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 5500 7100
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 1011 9500
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 28000 30000
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2509 25659
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 11500 12000
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1689 24000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1619 20000
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 789 16000
Other / ಇತರೆ (*) 4000 25000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*) 2000 2000
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1500 2600
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 1200 2550
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 300 2800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 2300
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 360 4000
Puna / ಪೂನ (*) 1000 4500
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 500 4200
Other / ಇತರೆ (*) 1125 4400
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*) 1900 1975
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1000 4000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1200 4000
Other / ಇತರೆ (*) 2483 3000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 600 3600
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 7000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 500 1200
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 300 1400
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 400 2500
Other / ಇತರೆ (*) 300 700
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3024 7500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 2000
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 335 4000
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1500 3000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 800 2400
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 700 900
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 900 5600
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 4000
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3300 3500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 800 4500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1200 8200
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 1000 6200
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 600 2200
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 3571 4000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1200 7000
Others / ಇತರೆ (*) 2500 3570
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 300 2800
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 1000 4800
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 800 2500
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 600 3500
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1200 2400
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 400 4000
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 700 4500
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 700 2500
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 1000 4400
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 3000 3000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 4500
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1800 3600
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 4000 5000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1500 8000
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 5000
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 800 1400
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 600 2200
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7000 9000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 700 1800
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 3000
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1400 3200
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 500 4200
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 400 4000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7043973
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor