ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  01/10/2020 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 4500 5000
Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 1500 1500
Sona / ಸೋನ (*) 3000 3500
Red / ಕೆಂಪು (*) 1415 3000
White / ಬಿಳಿ (*) 707 4812
Jawari / ಜವರಿ (*) 2450 4669
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 759 2411
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2700 3000
Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 5500 6000
Sharabathi / ಶರಬತಿ (*) 3000 3500
Other / ಇತರೆ (*) 2389 2444
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1162 1950
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2200 2300
Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 1430 2307
Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1378 2002
Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*) 1288 1288
Jaya / ಜಯ (*) 1520 1550
Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*) 1500 1500
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1210 1700
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2150 2634
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1410 2246
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1440 1973
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1900 2240
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1800 3100
CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*) 4400 5600
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3000 6200
IR-8 / ಐ.ಆರ್.8 (*) 2600 2850
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 3200 4800
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 2400 2400
I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 2400 2400
Sona Fine / ಸೋನ ಉತ್ತಮ (*) 3850 4200
Jaya / ಜಯ (*) 1900 3225
Sona / ಸೋನ (*) 3800 5000
Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*) 2750 3000
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1425 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2000 2300
Other / ಇತರೆ (*) 1627 8738
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 969 5800
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 567 1650
Yellow / ಹಳದಿ (*) 899 2500
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 801 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1030 2800
Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 970 1800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 600 1800
Other / ಇತರೆ (*) 1850 2300
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 919 1500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1100 1650
Other / ಇತರೆ (*) 1200 1430
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 1753 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1650 3200
Red / ಕೆಂಪು (*) 1700 2800
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1711 1711
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1700 1700
Other / ಇತರೆ (*) 1800 1860
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1609 2738
Other / ಇತರೆ (*) 1069 2800
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 3000 3000
Sajje / ಸಜ್ಜೆ
Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*) 911 1150
Drugs & Narcotics
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*) 18419 18419
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 19612 28908
Api / ಅಪಿ (*) 35339 35729
Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*) 18600 25811
Coca / ಕೋಕ (*) 8500 27000
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 25719 40399
Saraku / ಸರಕು (*) 36899 70025
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 17309 26370
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 26899 35218
Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 26509 29089
Rashi / ರಾಶಿ (*) 23215 46130
Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*) 12089 15711
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 18000 36000
EDI / ಈಡಿ (*) 31036 37800
Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*) 24000 40000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 24199 33499
Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*) 30000 35000
Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 31869 39000
Other / ಇತರೆ (*) 9000 37000
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1500 2800
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 8000 10500
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 1000 21500
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
Suyodhar / ಸುಯೋಧರ್ (*) 4500 6000
NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*) 4140 4571
BANNI / ಬನಿ (*) 2229 5289
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 4100 5200
D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*) 2200 6550
Cotton-64 / ಕಾಟನ್ -64 (*) 4000 4000
(*) 2091 5500
Other / ಇತರೆ (*) 4600 4600
Lint / ಅರಳೆ
HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*) 6000 6000
Others / ಇತರೆ (*) 4200 4200
Forest Products
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1500 1680
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 4100 16000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*) 9000 13000
Apple / ಸೇಬು (*) 4000 12000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 2700 5000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2200 4000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 3200
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 400 1800
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 5100
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1900
Other / ಇತರೆ (*) 2500 3000
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1400 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3000
Green / ಹಸಿರು (*) 2500 5000
White / ಬಿಳಿ (*) 3000 4500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 2000 4000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 600 2400
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 2000 2800
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 2000 4000
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1500 3000
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 800 3000
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು
Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*) 1000 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 2500 10500
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ
Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*) 1000 3000
Live Stock/Poultry
Cow (For Each) / ಹಸು
Cow / ಆಕಳು (*) 25000 60000
Ox (For Each) / ಎತ್ತು
Ox / ಎತ್ತು (*) 20000 45000
Bull (For Each) / ಹೋರಿ
Bull / ಹೋರಿ (*) 15000 25000
He Baffalo (For Each) / ಕೋಣ
He Baffelo / ಕೋಣ (*) 6000 10000
She Baffalo (For Each) / ಎಮ್ಮೆ
She Baffelo / ಎಮ್ಮೆ (*) 19000 60000
Sheep (For Each) / ಕುರಿ
Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*) 5000 6800
Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*) 9000 21000
Goat (For Each) / ಮೇಕೆ
Goat / ಆಡು (*) 6500 8000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 1100 5711
Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*) 2899 3866
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 1869 5738
Natte / ನಾಟಿ (*) 1966 5389
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2369 4399
Other / ಇತರೆ (*) 1125 5529
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 4500 8040
Black / ಕಪ್ಪು (*) 4060 8860
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 5600 5800
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3000 3760
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2200 3775
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 2009 5402
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3009 5500
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2090 5050
Other / ಇತರೆ (*) 3066 4710
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 3260 3800
Gingelly / ಎಳ್ಳು
Other / ಇತರೆ (*) 1611 8216
Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ
Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 3790 3825
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ
Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*) 1800 2800
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 5600 12006
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 11000 11000
Small / ಸಣ್ಣ (*) 8500 8500
Ball / ಬಾಲ್ (*) 9800 12500
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 6500 10500
Other / ಇತರೆ (*) 4000 11500
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 5620 5700
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು
Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*) 4015 6019
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 14750
Grade-I / ಗ್ರೇಡ್-l (*) 15000 32000
Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*) 6000 22000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 8000 20768
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 15000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 8000 19000
Other / ಇತರೆ (*) 17000 17000
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 2900 4000
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 2800 4150
Yellow / ಹಳದಿ (*) 2860 3370
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 2900 3500
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2605 3600
Other / ಇತರೆ (*) 2800 4000
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 26000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1000 3600
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3500 6300
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3389 5800
Other / ಇತರೆ (*) 4729 5302
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 2000 10400
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 839 9521
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3749 6250
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 7000 12500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 2816 2816
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 1843 5705
Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)
Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*) 5600 5600
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 1830 3400
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 6800 9000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 6200 6500
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 8200 12000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 5600 8900
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 3648 7511
White / ಬಿಳಿ (*) 5508 5508
Red / ಕೆಂಪು (*) 4451 6625
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 2660 5400
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 6100 7400
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 4000 10000
Other / ಇತರೆ (*) 8000 10000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 12500 23500
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 21000 33500
Other / ಇತರೆ (*) 21000 35029
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6100 6100
Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್
Other / ಇತರೆ (*) 10500 10500
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 7000 8000
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 5396 9800
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 2119 26509
Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*) 1509 22200
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 3699 24500
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 900 10009
Other / ಇತರೆ (*) 2219 25000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 2500 3000
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 1000 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 250 4500
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 300 5000
Puna / ಪೂನ (*) 1000 4500
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 500 4000
Other / ಇತರೆ (*) 1000 4000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1800 4000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 1000 4000
Other / ಇತರೆ (*) 800 3038
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 600 3000
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 600 16000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 800 1200
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 800 1200
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 600 2500
Other / ಇತರೆ (*) 500 900
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 5000 12500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2000 2200
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 335 3800
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 2000 4000
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 800 3000
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 800 1000
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 900 5000
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 4500
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ
Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3500 3500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 2500 4000
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1800 8000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 850 5000
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 1500 2200
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 2857 2857
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 1000 8000
Others / ಇತರೆ (*) 3000 4000
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 2700
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 1000 5000
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 800 2600
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 600 4000
White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 1000 1800
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 500 3000
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1400 5000
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 600 3000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 1500 4000
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 2000 2000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 2000 5000
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 1800 3200
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 3000 4000
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 2500 5500
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1500 6000
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು
Leafy Vegetables / ಸೊಪ್ಪುಗಳು (*) 1000 1400
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 600 2000
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8500 10000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 700 1800
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 3570
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1500 3000
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 200 2600
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 1500 4200
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7070511
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor